environmentculturehistory

Umsebenzi Wokubuyisa Umuntu Ongasekho

From Community Memory

Jump to: navigation, search

Ngemuva kwesikhathi esingangonyaka noma iminyaka emibili umnumzane noma umama wekhaya eshonile, kwenziwa umsebenzi wokumbuyisa ngokosiko lwesintu. AmaZulu akholelwa ukuthi lapho kusuke kubekwe khona umuntu emathuneni usuke esagciniwe okwesikhashana ngaphambi kokuba ahlangane namanye amathongo noma amadlozi. Usuke engakalungiswa kumele enzelwe umsebenzi agezwe kuyima ehlanganiswa nomndeni wakhe.

Umsebenzi wokubika

Uma kuzokwenziwa lomsebenzi umndeni kufanele uqale ubikele amathongo noma amadlozi omuzi ukuthi kunomsebenzi ozokwenziwa kucelwe kuwo imvume ukuze wamukeleke umsebenzi. Uma umsebenzi ungacelwanga kwabalele awubi yimpumelelo noma kuvele kwenzeke izinto ezimbi phakathi kwekhaya lokhu kubangelwa ulaka lwamadlozi. Umsebenzi wokubika wenziwa ngembuzi noma izinkukhu. Umuntu omdala ekhaya ushisa impepho emsamo athemeleze emadlozini, lokhu kwenziwa ngesonto elandulela elomsebenzi.


Ukuqala komsebenzi wokubuyisa

Umsebenzi owenzelwa umuntu wesilisa uhlatshelwa inkunzi. Kuyiwa elibeni  noma ethuneni lakhe nehlahla lomlahlankosi kufikwe kukhulunywe, umntu wesifazane inkomo ahlatshelwa yona kuba yinkomazi. Uma sekubuywa emathuneni isihlahla sibekwa emsamo. Kufikwe kushiswe impepho kukhulunywe namadlozi atshelwe ukuthi uselandiwe lowo owayeshonile kucelwa ukuba amukelwe amadlozi. Ngemuva kwalokho kuyiwe esibayeni nakhona kushiswe impepho kushunqiselwe inkomo ezohlatshwa abikelwe naye owenzelwa umsebenzi ngesilwane sakhe amukelwa ngaso ekhaya. Lokhu kuvamise ukwenziwa ngoLwesihlanu ntambama, ngoba kujwayeleke ukuthi imisebenzi yenziwa ngezimpelasonto.


Okwenzeka ngosuku lomsebenzi

Iyahlatshwa inkomo ihlinzwe ingeniswe endlini. Kuyaphekwa ukudla kwesintu, utshwala busuke sebulungisiwe abantu sebephuza. Uma kuwumnumzane owenzelwe umsebenzi izinsizwa namabhungu ayaphuma endlini aye esibayeni inyama idlelwa esibayeni notshwala. Uma sebesuthi kuyagiywa esibayeni kukhuzwe izaga, lokhu kuwuphawu olutshengisa lokho obekwenziwelwa umnumzane wekhaya lokhu kubizwa ngokuthi ukumisa ihawu lomnumzane. Isikhumba senkomo leso kwakhiwa ngaso ihawu lelihawu yilo elizovikela yonke imikhokha noma imioya emibi ekhaya, ihawu kuba elenkosana yona esizoba iso lekhaya. Uma kungowesifazane owenzelwe umsebenzi izalukazi nomama bayasina bagide ebaleni babheme ugwayi wesintu baphuze notshwala kuhaywe izingoma kube kuhle kudele. Isikhumba senkomo kwakhiwa ngaso isidwaba, lesidwaba kuyaye kube esikamakoti wenkosana.

Kunenkolelo yokuthi lowo ongasekho uyajabula ukuhlangana nabakubo aphinde abe iso elihle ekhaya. Ngemuva komsebenzi kuvuleka izinhlanhla ekhaya abangasebenzi bathole imisebenzi, izintombi zigane njalonjalo. Uma umuntu engenzelwanga lomsebenzi kukholelwa ukuthi uba yidlozi elibi ekhaya uletha amabhadi, ngoba umoya wakhe uyantanta nomakuphi awukutholi ukuphumula.


Writer: Bongiwe Ndlovu