Jump to: navigation, search

Umdlalo Umagalobha

Lomdlalo udlalwa amantombazane, kulomdlalo kubakhona amaqembu amabili. Umagalobha wakhiwa ngokusantanjana ihlanganiswe ukuze ivaleke bese ivuleka esiphakathini. Uma sekudlalwa abantu ababili abavimbile, intambo bayibeka ezindaweni ezithize zemizimba yabo abayiphathi ngezandla njengokuthi bayiqalisa emadolweni intambo, ikhuphuke njalo ize ifike ekhanda noma ezandleni lokhu kubizwa ngokuthi kusemoyeni kuyangokuthi nivumelane ngani ngesikhathi umdlalo usaqala. Bese bekhethana ngamaqembu nakhona bakhethana ngokwazana ukuthi ubani mude noma ugxuma kakhulu.

Lomdlalo ubanezigaba noma amagama akhona ukuhlukanisa ukuthi kudlalwa muphi mhlawumbe. Kukhona ugxumgxa, kukhona u-aya, kukhona umasgalobha kanye noma khoneni. Ugxumgxa udlalwa kanje, basuke bevimbile laba babili, kuthi odlalayo afake umlenze lentanjeni kuthi lomunye umlenze usuke ungaphandle kwentambo, agxumele kwenye intambo lomlenze okade ungaphandle ube ngaphakathi lobungaphakathi ubephakathi uphumele ngakwelinye icala uphinde futhi usubuyela labukhona ugxuma kane kuze kube yigema noma ukuphela kwalelozinga, uma sewenza igema ugxumela phakathi uyigxabalazele yonke intambo bese uphuma.


Umasgalobhe wona udlalwa ngedlela yokuthi usuke ume ngaphandle bese ugxuma ungene entambeni ngomlenze owodwa uphinde ugxume futhi ugxumele kwenye intambo ngalesikhathi umlenze owodwa osele entanjeni bese uwukhipha ngaphandle kokugxuma. Uphinda wenze lokhu okufanayo ukubuyela lapho kade ukhona ekugcineni uyagxuma uphambanise intambo kuthiwa wenza uthusi. Uphumele kwelinye icala ngaphandle ngokugxuma kuthi uma usubuya uyagxuma uphumele lapho ubuqale ngakhona. Intambo isiyakhuphuka iyakwenye indawo.

U-aya wona udlalwa ngendlela yokuthi uphenduka emoyeni imilenze uyilungiselele ukuthi ingene intambeni. Umlenze owodwa ungena entambeni ngesikhathi, uphinde futhi kanjalo kungene omunye umlenze, bese ushaya uthusi uphambanise intambo uphume bese uphinde lokhu kwasekuqaleni sekuyigema uphume. Obeseshile noma obeseqhumile (ukuqhuma itemu elisetshenziswa yizingane uma kukhona ohlulekile ukwenza ekufanele akwenze) uyavuka uma lowo obedlala engaqhumanga kuba yigema.

Umakhoneni, lapha kusuke kuvimbe abantu kusukela kwabathathu kuya kwabayisithupha, nakhona iqala emadolweni ikhuphuke ize ifike ekhanda. Kuya ngokuvumelana kwabadlalayo. Umehluko walomdlalo naleyo echazwe lapha ngenhla ukuthi ugxumela ngaphakathi ngemilenze yomibili entambeni lokhu kwenziwa yiqembu lonke. Uma seningenile nonke kufanele niphume futhi kungashi muntu uma kukhona oshile noma oqhumile uvuka uma isibuya ekhanda intambo sekuyigema uma nishe nonke mhlawumbe nisesesinqeni kuvimba nina kudlale laba abanye kanjalo kanjalo.


By: Nelisiwe Hlongwane