environmentculturehistory

Recent changes

From Community Memory

Jump to: navigation, search

Track the most recent changes to the wiki on this page.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Show minor edits | Show bots | Hide anonymous users | Hide logged-in users | Hide my edits
Show new changes starting from 08:17, 27 January 2015
 

25 January 2015

20 January 2015

 • (Deletion log); 10:42 . . Admin (Talk | contribs) deleted "Amaphupho Nezincazelo Zawo 9" (Copyright violation: content was: "'''Ikhehla''': Lihle leliphupho entombazaneni esakhula othandana naye ukholekile kuwe. '''Amakhehla''': Kusho ukuthokoza nenzuzo. '''Umakhelwane:''' Kusho u..." (and the only contributor was "[[Special:Contributions/)
 • (Deletion log); 10:41 . . Admin (Talk | contribs) deleted "Amaphupho Nezincazelo Zawo 8" (Copyright violation: content was: "Ukuphupha i: '''Inkawu:''' Lisho ukuthi unezitha eziningi ngokumangalisayo, nezinenzondo '''Isikebhe:''' Ukuphupha ukhwela noma ugibela kuso emfuleni, e..." (and the only contributor was "[[Special:Contributions/)
 • (Deletion log); 10:41 . . Admin (Talk | contribs) deleted "Amaphupho Nezincazelo Zawo 6" (Copyright violation: content was: "'''Amahlashana''' - Nxa kunamasimu ancikene namahlashana kusho ukuthi woganwa kahle, ubusiswe ngabantwana '''Ihlathi''' - Ukuphupha uhamba ehlathini kusho uku..." (and the only contributor was "[[Special:Contributions/)
 • (Deletion log); 10:41 . . Admin (Talk | contribs) deleted "Amaphupho Nezincazelo Zawo 5" (Copyright violation: content was: "'''Imigodi yamalahle''': Ukuphupha ungaphansi kuwona kusho ukuthi uzogcina uthandana nomfelokazi noma kusho ukuthi wosebenza kanzima '''Isigodi''': Ukuphuph..." (and the only contributor was "[[Special:Contributions/)
 • (Deletion log); 10:41 . . Admin (Talk | contribs) deleted "Amaphupho Nezincazelo Zawo 4" (Copyright violation: content was: "Uma uphupha: '''Amafutha''': uma ugcotshwa ngawo kuhle kwabesifazane, kanti libi kwabesilisa lisho ihlazo '''Amagag..." (and the only contributor was "[[Special:Contributions/)
 • (Deletion log); 10:41 . . Admin (Talk | contribs) deleted "Amaphupho Nezincazelo Zawo 3" (Copyright violation: content was: "'''Uma uphupha:''' '''Idada:''' • Ukuchuma nentokozo • Ukulibulala ishwa • Ukulibamba isifo, sithiyiwe, ucushiwe '''Udadewenu:''' kusho ukuthi uz..." (and the only contributor was "[[Special:Contributions/Mabusi)
 • (Deletion log); 10:41 . . Admin (Talk | contribs) deleted "Amaphupho Nezincazelo Zawo 2" (Copyright violation: content was: "'''Idube:''' Qaphela impilo yoshintsha njalo '''Induku:''' kusho ukuthi kukhona abakuyengela ophathe kwezebhizinisi '''Ukuduma nombane:''' • Kusho impumel..." (and the only contributor was "[[Special:Contributions/Ma)
 • (Deletion log); 10:40 . . Admin (Talk | contribs) deleted "Amaphupho Nezincazelo Zawo 16" (Copyright violation: content was: "'''Izindlela:''' Ukuphupha uhamba ezindleleni eziyimigudu kusho impilo, ukuphupha uhamba kwezincane eziyimagwincigwinci kubi lokho kusho ukukhathazeka. '''Ind..." (and the only contributor was "[[Special:Contributions/)
 • (Deletion log); 10:40 . . Admin (Talk | contribs) deleted "Amaphupho Nezincazelo Zawo 15" (Copyright violation: content was: "'''Ukungqongqoza emnyango''' - ukuphupha ungqongqoza emnyango kusho ukuthi sekuseduze uphumelele emizamweni yakho kepha qaphela ukuthi uthini, kubani, hleze uli..." (and the only contributor was "[[Special:Contributions/)
 • (Deletion log); 10:40 . . Admin (Talk | contribs) deleted "Amaphupho Nezincazelo Zawo 14" (Copyright violation: content was: "'''Impisi:''' Ukuphupha ubulala impisi kusho inzondo, uma uyixosha kusho ukuthi uzonqoba ingozi, uma uyiphuphe ixosha abanye kusho ingozi nobubi. '''Impohlo'..." (and the only contributor was "[[Special:Contributions/)
 • (Deletion log); 10:40 . . Admin (Talk | contribs) deleted "Amaphupho Nezincazelo Zawo 13" (Copyright violation: content was: "'''Imantshi''': Ungesabi uma uphuphe imantshi ukhushulwe esikhundleni okuso. '''Umatilasi''': Ukuwubona kusho ukuthi uzocela uphiwe. '''Imayini:''' Umsebenzi..." (and the only contributor was "[[Special:Contributions/)
 • (Deletion log); 10:40 . . Admin (Talk | contribs) deleted "Amaphupho Nezincazelo Zawo 12" (Copyright violation: content was: "'''Umlimi:''' Leliphupho lisho ukuhlala kahle nenjabulo. '''Ukulinda:''' Uma ulinde ebusuku endlini yakho, lisho izindaba ezimbi kwabacebile, kwabampofu nabak..." (and the only contributor was "[[Special:Contributions/)
 • (Deletion log); 10:40 . . Admin (Talk | contribs) deleted "Amaphupho Nezincazelo Zawo 11" (Copyright violation: content was: "'''Inkunzi Yenkomo''': Ukuphupha uyifuyile kusho inzuzo. Ukuphupha uyibona ibulawa kusho inkathazo. Ukuphupha uyiqhuba kusho injabulo, ukuphupha emnyama kusho u..." (and the only contributor was "[[Special:Contributions/)
 • (Deletion log); 10:40 . . Admin (Talk | contribs) deleted "Amaphupho Nezincazelo Zawo 10" (Copyright violation: content was: "'''Umkhwe wakho''': Uma uphupha umkhwe wakho ephila noma efile ishwa noma ibhadi lelo, ikakhulukazi uma ebanga umsindo noma ekusongela '''Umkhwekazi''': ephila..." (and the only contributor was "[[Special:Contributions/)