Jump to: navigation, search

Izisho Ngolimi LwesiZulu

Izisho zifana nobuciko ekukhulumeni ulimi lwesiZulu. Injongo yabo lobubuciko ukunandisa nokunonga nokunothisa ulwimi lwesiZulu. Isisho into enomqondo ojulile nedinga ukuhlaziywa uma isishiwo ngenxa yokukekela kwayo. Sisithola sigigiyela, singayigaguli into njengoba injalo njengokuthi: “ukubamngwa nezibi” lokho kusho noma kuhlonishiswa ukugula kakhulu kumuntu ogulayo. Ukujula kwaso futhi sike sibe nokushuba okuthize kwezifenqo: “Ukudliwa izindunduma” lokho kushiwo kumuntu owabhungukayo ekhaya noma endaweni aziwa kuyona kakhulu. Ukunyamalala kufenqeziswa nokudliwa, bese izintaba zifaniswe zona nezindunduma.
Indlela ezwakalisisayo yokuchaza isisho ukusiqhathanisa nesaga. Isisho siyibizana lamagama angaqedi noma anganikezi umqondo ogcwele. Ngalamazwi siqonde ukuthi akusiwo umusho ophelele ongazimela wodwa. Isibonelo; “Ukubola amathumbu” lapha umqondo ogcwele ungawuzwa kahle emshweni uma sithi, “Azinanhlonipho izingane zalomama walaphayana, zonke ziyimidlwembe, akazalanga wabola amathumbu” Lapha kuyakhanya umqondo walesi sisho uma sekunomusho ogcwele naso sisetshenziswa kulowomusho.

Izisho nencazelo zazo

 • Amanzi amponjwana - Utshwala (ikakhulukazi obesintu)
 • Abafana boqunga – Imikhovu
 • Imbuzi igudla iguma - Ukufuna into kodwa umuntu

angaphumeli obala ngaleyonto ukuthi uyayifuna

 • Insakavukela umchilo wesidwaba - Into

eyenzeka nsuku zonke

 • Iziduli zabasali - Into eningi kakhulu 
 • Ukubamba indlela - Ukuqala ukuhamba,

ikakhulu uhambo olude

 • Ukubambisa udonga - Ukukhohlisa noma

ukulindisa isikhathi eside ungaqhamuki

 • Ukubangwa nezibi - Ukugula kakhulu
 • Ukubeka isandla - Ukushaya omunye umuntu
 • Ukubeka uhlangothi - Ukulala
 • Ukubhekwa yisambane - Ukuba neshwa

wehluleke kokufunayo

 • Ukubhonga emswanini - Ukukhala

kungenakusiza, noma izinto sezize zonakala

 • Ukubola amathumbu - Ukuba nabantwana

abaluhlupho, abangasizi ngalutho

 • Ukubuya ulambatha - Ukungaphumeleli entweni

obuyisukele phansi uthi uzoyizuza

 • Ukucasha ngehlamvu njengenkawu - Ukwenza

izaba nje ezingasho lutho, kubonakala ukuthi usephutheni

 • Ukucela empunzini - Ukubaleka
 • Ukuchitheka kophoko - Ukonakala kakhulu

kwezinto

 • Ukudla udaka - Ukuhlupheka, umuntu alambe

into azoyidle ingekho

 • Ukufakana imilomo - Ukuxoxa, noma

ukubonisana ngodaba olujulile.*Ukugaqela eziko - Ukuziyisa engozini.


By: Mbusiswa Zuma