Jump to: navigation, search

Izinyanga zonyaka

Unyaka uhlukaniswe izingxenye ezine 

 • Intwasahlobo
 • Ihlobo
 • Ikwindla
 • Ubusika


Izinyanga zonyaka ngesiZulu

 • UMasingana (January) - omama sebeqala ukusinga izigabe ngaphansi kwamagwagwa ezintanga esizigubhazela ngenxa yezinkinga zasehlobo.
 • UNhlolanja (Febrauary) - ngalesi sikhathi sonyaka izinja ziyalandelana ezesilisa zikhwelana nezesifazane.
 • UNdasa (March) - izingane zidansizela ngesisu nakhu phela ukudla kwasehlobo sekuyadliwa njengombila.
 • UMbasa (April) kusuke sekuqala ukuba makhaza abadala baqala ukubasa umlilo lapho seliyozilahla konina.
 • UNhlaba (May) sekuqala ukuhlwa amakhaza manje ubusika sebuyangena.
 • UNhlangulana (June) izihlahla seziqala ukuhlangula amaqabunga azo, ubusika sebungene.
 • UNtulikazi (July) izwe seligcwala izintuli nakho phela sewishiza umoya wasebusika.
 • UNcwaba (August) izwe lisuka selincwaba selembatha uhlaza ebukade buphundlwa ubusika izulu selizokuna kutshalwe.
 • UMandulo (September) usuke unyaka wethwese selina sebeqalile abantu ukwandulelisa.
 • UMfumfu (October) izihlahla ezithelayo nezitshalwa emasimini seziyamfumfusa.
 • Ulwezi (November) inyanga okukhala ngayo kahkulu amaxoxa nezilwane ezincane okuthiwa ulwezi.
 • UZibandlela (December) izindlela seziqala ukuvaleka ngoba sekuhluma izikhotha nakhu phela seliyana izulu.English Summary

A year is divided into four seasons

 • Spring
 • Summer
 • Winter
 • Autumn


 • January - women usually go to their gardens looking for good remaining plants as most of it is not good by that time due to bad weather.
 • February - dogs chase each other for sexual practice.
 • March - kids with some big bellies as they had lot of food by that time.
 • April - weather starts to become colder, elders usualy sit around the fire when the sun sets.
 • May - sun sets earlier.
 • June - trees and plants start to lose their leaves.
 • July - more dust due to windy winter.
 • August - trees and plants, produce new leaves and fruit& fresh product.
 • September - more rain, which boost plants.
 • October - plants grow progressively.
 • November - noise from frogs and insects welcoming summer " voice of mother nature".
 • December - informal paths becomes less due to weeds.