Jump to: navigation, search

Izibongo zakwaNdlela

Gwabini wemikhonto,
UNonjiyela kulala uhlangothi lubomvu,
UManxeb' angamanxulama,
UNsingiza edond' ukusuka,
Umagaju njengengwe,

Inhlang' eyeq' iphindelela,
Kwasa bemhlaba uGwabini waphika,
Unababuyel' abangakanani,
Ababuyel' umunt' enza ngabomu,
OSonyakanyaka,

UManyakanyak' oduke namaphela,
USilinda maNdwandwe,
AmaNdwandw' akhawul' amathe
UMwelela kweliphesheya,
UMwel' iwele yonk intontela,
UMzac' okhomb' amaNgwane,

USiquz' abantu koGwabini,
Kuse wasala uNdlela,
Yath' imp' ibuya,
Kwasa wasala uNdlela,
UNakanaka ngiyasala,

Umandlan' angangowomntwana.
OGod' olumuka naMankayiya
AMankayiya kaZwide.
UMahlatshw' ebuhleni njengethole,
UHlahla vimbela intontela,

UNdaba zafika nqangi,
KuDlungwan' eMbelebeleni,
Unolusingan' olungakanani,
Olungathung' uNdlela amanxeba na?
UMwelela kweliphesheya,

UZinsonge ziphesheya koThukela!

Source: Mkhulu Dladla, Emaqadini, Ohlange

Written By: S'bo Dladla