Jump to: navigation, search

Difference between revisions of "Category:Environment"

Line 1: Line 1:
 
[[Image:Environmenticon.jpg|right]]This category looks at health, agriculture, landscape and home.
 
[[Image:Environmenticon.jpg|right]]This category looks at health, agriculture, landscape and home.
Ukuhlinza imbuzi  
+
 +
 
 +
Ukuhlinza imbuzi  
 +
 
 +
 
 +
 
 
Ukuhlinza imbuzi iyahlinzwa emakhaya uma kunomcimbi othize. Kusebenziswa ummese obukhali ukwenzela ukuthi lozoyisika angayizwisi ubuhlungu kodwa amane ayisheshise, imbuzi ibanga umsindo mayisikwa yingakhoke kudingeka ummese obukhali khona ingazolokhu iphazamisa ngokukhala, Abanye bayaye bayihlabe mebe hlangane emdenini ukwenzela ukuthi babe nenyama eningi.   
 
Ukuhlinza imbuzi iyahlinzwa emakhaya uma kunomcimbi othize. Kusebenziswa ummese obukhali ukwenzela ukuthi lozoyisika angayizwisi ubuhlungu kodwa amane ayisheshise, imbuzi ibanga umsindo mayisikwa yingakhoke kudingeka ummese obukhali khona ingazolokhu iphazamisa ngokukhala, Abanye bayaye bayihlabe mebe hlangane emdenini ukwenzela ukuthi babe nenyama eningi.   
  
 
Mase ihlinzwa  
 
Mase ihlinzwa  
 +
 
Imvamisa bababane abayihlinzayo kodwa mebeshoda abantu nababili bangayihlinza mabekwazi ngoba kudinga ukuthi babambisane khathi omunye esika. kusebenziswa ummese nendishi yokukhongozela igazi ngoba liyaphekwa nalo ukuze linga cithekeli phansi,abanye bake basebensise into ethize ukuyindlala phansi umasebeyisusa isikhumba ukwenzela ukuthi ingabhuquzi emhlabathini,kuye kube uthayela noma uqwembe nje oluthile. Uma isisikwa isikwa emqaleni manga phambili noma ngaphansi engileni. Bayilinde ize ithule  kuba isikhathi esincane nje isithule.Mase beyayilula ukwenzela ukuthi nje kade iphuma umphefumulo mhlawumbe ibeisifinyela yama ngenye indlele,bayiluleke ngokuthi omunye abambe inyawo zangaphambili omunye zangemuva.Bese beyibeka kulento abazohlinzela kuyo,ababili babangasekhanda ababili babe ngasezinyaweni ,kulaba ababili abasezinyaweni nasekhanda uyedwa osikayo lomunye ubambile.Baqaleke ukuxebula isikhumba sembuzi ukuze kusale inyama yodwa, lophethe ummese usika isikhumba arowundise unyawo bese donsa ngeminwe kuxebuke isikhumba kuze kusuke kuphume ngomlenze kwehlele emzimbeni wayo, baphinde basike kwaskukwebha kusuka esifubeni kuyo phuma emilenzeni yangmuva,baphinde baxebule ngeminwe kuze kukuphume ngomgogodlawayo.  
 
Imvamisa bababane abayihlinzayo kodwa mebeshoda abantu nababili bangayihlinza mabekwazi ngoba kudinga ukuthi babambisane khathi omunye esika. kusebenziswa ummese nendishi yokukhongozela igazi ngoba liyaphekwa nalo ukuze linga cithekeli phansi,abanye bake basebensise into ethize ukuyindlala phansi umasebeyisusa isikhumba ukwenzela ukuthi ingabhuquzi emhlabathini,kuye kube uthayela noma uqwembe nje oluthile. Uma isisikwa isikwa emqaleni manga phambili noma ngaphansi engileni. Bayilinde ize ithule  kuba isikhathi esincane nje isithule.Mase beyayilula ukwenzela ukuthi nje kade iphuma umphefumulo mhlawumbe ibeisifinyela yama ngenye indlele,bayiluleke ngokuthi omunye abambe inyawo zangaphambili omunye zangemuva.Bese beyibeka kulento abazohlinzela kuyo,ababili babangasekhanda ababili babe ngasezinyaweni ,kulaba ababili abasezinyaweni nasekhanda uyedwa osikayo lomunye ubambile.Baqaleke ukuxebula isikhumba sembuzi ukuze kusale inyama yodwa, lophethe ummese usika isikhumba arowundise unyawo bese donsa ngeminwe kuxebuke isikhumba kuze kusuke kuphume ngomlenze kwehlele emzimbeni wayo, baphinde basike kwaskukwebha kusuka esifubeni kuyo phuma emilenzeni yangmuva,baphinde baxebule ngeminwe kuze kukuphume ngomgogodlawayo.  
  

Revision as of 10:55, 25 January 2012

Environmenticon.jpg
This category looks at health, agriculture, landscape and home.


Ukuhlinza imbuzi


Ukuhlinza imbuzi iyahlinzwa emakhaya uma kunomcimbi othize. Kusebenziswa ummese obukhali ukwenzela ukuthi lozoyisika angayizwisi ubuhlungu kodwa amane ayisheshise, imbuzi ibanga umsindo mayisikwa yingakhoke kudingeka ummese obukhali khona ingazolokhu iphazamisa ngokukhala, Abanye bayaye bayihlabe mebe hlangane emdenini ukwenzela ukuthi babe nenyama eningi.

Mase ihlinzwa

Imvamisa bababane abayihlinzayo kodwa mebeshoda abantu nababili bangayihlinza mabekwazi ngoba kudinga ukuthi babambisane khathi omunye esika. kusebenziswa ummese nendishi yokukhongozela igazi ngoba liyaphekwa nalo ukuze linga cithekeli phansi,abanye bake basebensise into ethize ukuyindlala phansi umasebeyisusa isikhumba ukwenzela ukuthi ingabhuquzi emhlabathini,kuye kube uthayela noma uqwembe nje oluthile. Uma isisikwa isikwa emqaleni manga phambili noma ngaphansi engileni. Bayilinde ize ithule kuba isikhathi esincane nje isithule.Mase beyayilula ukwenzela ukuthi nje kade iphuma umphefumulo mhlawumbe ibeisifinyela yama ngenye indlele,bayiluleke ngokuthi omunye abambe inyawo zangaphambili omunye zangemuva.Bese beyibeka kulento abazohlinzela kuyo,ababili babangasekhanda ababili babe ngasezinyaweni ,kulaba ababili abasezinyaweni nasekhanda uyedwa osikayo lomunye ubambile.Baqaleke ukuxebula isikhumba sembuzi ukuze kusale inyama yodwa, lophethe ummese usika isikhumba arowundise unyawo bese donsa ngeminwe kuxebuke isikhumba kuze kusuke kuphume ngomlenze kwehlele emzimbeni wayo, baphinde basike kwaskukwebha kusuka esifubeni kuyo phuma emilenzeni yangmuva,baphinde baxebule ngeminwe kuze kukuphume ngomgogodlawayo.

Mese sesi susiwe isikhumba

Isikhumba babeka phezu kwaso inyama ,bese bekhipha isisu namathumbu nenyongo namaphaphu nokunye okuyisikhwanyana lokhothiwa yingobe noma inanzi,kuthiwa mekuhlatshwe ngoba kwenziwa umsebenzi othize kumele igadwe leyonto ngoba abantuabadala bahlala kuyo ,kulesisikhwanyana kusuke kukhona ubulongo obuthize, lesosikhwanyana sidliwa wogogo noma amakhehla noma izingane ,ngelinye ilanga sekudlule umsebensi ngoba isuke ibekiwe ngokuyifihla ukuthi abantu basaphithizela,masekusele abomdeni wodwa ,umuntu omdala uyayikhipha ubulongo abaomise ebugadile bese geza lento ebihleli lobulongo iphekwe idliwe.Ubulongo lobu buyasebenziswa mabezokhuluma empephweni yibo obubaxumanisa nabadala balayikhaya mabecela izinto.Nenyongo bayisebenzisa futhi iphaphu lidliwe nesibindi, amathumbu wona ayagezwa bese ephekwa ahlanganiswe negazi.Inyama yomzimba yona iyaphekwa ngomlilo waphansi ngamanzi nosawoti kubile ndawonye ,ubuchopho buphekwa kanye nenyama kodwa bona buphekwa bufakwe kuplasitiki bubile nenyamayonke .Amanqina aphekwa wodwa ,aphekelwe izingane nekhanda lihlukaniswe kukhishwe izimpondo sichonywe ensikeni yomyango,inyama yona iphekwe idliwe

Isikhumba Makade kuyinyama nje abazihlabele ngokuthanda siyomiswa kahle isikhumba,ngaphakathi lakade kunenyama khona baye basihhuqe ngawoti ukuze singahlalwa yizimpukane ,mese nesimweba elangeni besichome phansi ngezipikili singasikwa.Mase somile sisebenze ukuba umata noma bazihlalele kuso babezihlalele emthunzini noma balalise abantwana kuso .Kodwa mekade kuyimbuzi yomsebenzi mhlawumbe khona okade efakwa isiphandla noma ebonga into ethile ayenzelwe abadala uyasifaka isiphandla.Isiphadla sisikwa kulesikhumba kusikwa into ewudwi oncane ngange ngalo yalozofaka isiphandla, bese ihlukaniswa phakathi bese umuntu efaka isandla kulodwi.Ukuze singabi nephunga isiphandla kuye kudingeke ukthi usuhhuqe ngomlotha, noma usiwashe ngensipho eyimpuphu bese usihhuqa ngempuphu

Pages in category "Environment"

The following 4 pages are in this category, out of 4 total.

Media in category "Environment"

The following 11 files are in this category, out of 11 total.